Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden op https://www.gereedschaponline.be / https://shop.gereedschaponline.be

Gegevens

Gereedschap Online-flandersshopping

Herwig de Leeuw

Valierstraat 45

1770 Liedekerke Belgie

info@gereedschaponline.be

Tel: ++32(0)470/193.792

Ondernemingsnummer :0647.641.284

BTW-nummer : BE0647.641.284

 Inleidende Bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door flandersshopping via haar webwinkel “Gereedschaponline.be” “shop.gereedschaponline.be”.

Het plaatsen van een bestelling op de website van gereedschaponline.be leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

flandersshopping behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“shop.gereedschaponline.be”: de website van de eenmanszaak flandersshopping (Herwig De Leeuw) waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “www.gereedschaponline.be”.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen flandersshopping en de klant van de internetwinkel “gereedschaponline.be” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op gereedschaponline.be.

“Producten”: alle goederen aangeboden door flandersshopping via gereedschaponline.be die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomst

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en flandersshopping komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van flandersshopping hiervoor als een vermoeden van bewijs.

gereedschaponline.be behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

 • bij het niet voorradig zijn van een product,
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
 • bij overmacht.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn vrijgesteld van BTW (Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen) exclusief verzendkosten. De prijs vermeld op de website en in de e-mail, of in een andere vorm van communicatie, ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. gereedschaponline.be-flandersshopping behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betaling

Online betalingen gebeuren via Paypal. Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart of paypalaccount, via hun beveiligde betalingsplatform. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde betaling.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. gereedschaponline-flandersshopping kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Een tweede mogelijkheid is betaling via overschrijving. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde betaling.

 Levering en leveringstijd

gereedschaponline.be streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen zo spoedig mogelijk te behandelen. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft gereedschaponline.be ernaar deze de eerstvolgende werkdag te behandelen, aangezien gereedschaponline.be zelf geen stockvoorraad heeft

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort gereedschaponline.be binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet levering het betaalde bedrag terug op de rekening die gereedschaponline.be van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert gereedschaponline.be de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort gereedschaponline binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die gereedschaponline.be heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. flandersshopping kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Alle producten besteld bij gereedschaponline.be worden afgeleverd door een koerierdienst of via de post. Het is mogelijk dat er een identiteitsbewijs dient voorgelegd te worden ter bevestiging. Meestal wordt er ook een handtekening gevraagd. De producten worden door de koerierdienst afgeleverd aan de voordeur (lees gelijkvloers voor appartementsgebouwen). Indien de producten, bij afwezigheid van de klant, opnieuw moeten aangeboden worden door de koerierdienst, zijn alle eventuele bijkomstige kosten ten last van de klant.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven levering adres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.  

 Verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in België en Nederland :

 • betaalt de klant verzendingskosten op basis van het gewicht.
 • Verzendkosten kunnen hier geraadpleegd worden
 • Bij aankopen boven €150 worden geen verzendkosten aangerekend

Verzaking

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via het contactformulier optie verzaking en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt gereedschaponline.be binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug. Uitzondering voor bepaalde producten kan u niet verzaken:

• gepersonaliseerde producten en producten (zoals kleding) op maat.

• audio, video en computermateriaal of software waarvan de verzegeling door u werd verbroken

• dagbladen, tijdschriften en magazines

• loterijproducten

• levensmiddelen

• indien je de uitvoering van de dienst vraagt vooraleer de verzakingstermijn afgelopen is

• bij toegang tot informatie of databanken waarvan je na betaling reeds kennis hebt genomen

• Indien de producten aan bederf onderhevig zijn

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Gereedschap Online-flandersshopping Herwig De Leeuw

Valierstraat 45

1770 Liedekerke

Belgie

Garantie

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.

Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@gereedschaponline.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Voor de volledige tekst over ons Privacybeleid kan u hier klikken

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van gereedschaponline.be is copyright van toepassing.

Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eenmanszaak flandersshopping (Herwig De Leeuw).

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk Recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en flandersshopping zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

BIJLAGE 1
Boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan Flandersshopping

De Leeuw Herwig
Valierstraat 45
1770 Liedekerke

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)


———————————————————————–


———————————————————————–

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*) :
 • Adres consument(en) :


———————————————————————–


———————————————————————–


———————————————————————–

 • Datum :———————————————————–
 • Handtekening van consument(en) :

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

————————-                         ———————-


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.